Drietal adviezen   
op verzoek van de corporatie WBOwonen

december 2019

Zoals bekend is er een landelijk accoord tussen Aedes (overkoepelend orgaan van de corporaties) en de Woonbond (huurders), waarin is afgesproken dat de huurverhoging maximaal inflatie en (max.) 1% mag zijn.
WBOWonen wil dat de basis wordt gevormd door een streefhuurpercentage van 75% (was gemiddeld 73%), waarbij afgetopt wordt op verschillende grenzen van €607; €651 en €720 (prijspeil2019). Het gaat hier om zelfstandige gereguleerde woningen.
Huurprijzen blijven onder de aftoppingsgrenzen om bereikbaar te blijven.Huurtoeslag zorgt voor de verdere differentiatie.
Rekening houdend met de ambities van WBOWonen en ook rekening houdend met de financiele positie van de corporatie kunnen wij ons in grote lijnen vinden in het voorstel.
We hebben voorgesteld om te kijken of bijvoorbeeld bedrijfspanden kunnen worden afgestoten om zodoende inkomsten te genereren. Ook hebben we voorgesteld om eens nadrukkelijk te kijken naar inkomenssituatie van huurders in relatie tot hun huur (woonlasten).
We hebben aangegeven dat er huurders zijn wier inkomen al jarenlang geen groei heeft doorgemaakt.In zo’n situatie, als er sprake is van uitdrukkelijk scheve verhouding, zou gekeken kunnen worden naar huurbevriezing/huurverlaging. 

WBWonen is voornemens verschillende woningen/complexen toe te voegen aan het verkoopbestand en andere daaraan te onttrekken.
In zijn algemeenheid hebben wij gesteld ons te kunnen vinden als het gaat om een 100% verkoop, dus geen gedeelten van een complex bijvoorbeeld. Wij zijn tegen gedeeltelijke verkoop omdat in zulk soort situaties rekening moet worden gehouden met een gevestigde Vereniging van Eigenaren en de praktijk leert dat er veelal moeilijke situaties ontstaan. We hebben ook voorgesteld om te bezien of er bedrijfspanden verkocht kunnen worden om zodoende gelden te genereren.

Met veel belangstelling hebben we kennis genomen van dit plan, dat als titel meekreeg “Gewoon goed wonen” ; een titel die wij van harte onderschrijven als het gaat om een doelstelling van WBOWonen.
Met WBOWonen spreken we onze zorg uit als het gaat om de afdracht die de corporaties jaarlijks kwijt zijn aan het rijk. Voor WBOWonen betekent het dat vier maanden huurinkomsten naar het rijk gaan!!
Wij hebben ook een actie in deze voorgesteld die wij samen willen plegen met andere huurdersorganisaties in Twente.
We maken ons zorgen om het gegeven in het koersplan waarin wordt gesproken over een toename van kwetsbare huurders. Wij hebben voorgesteld een actieve rol hierin te spelen door bijvoorbeeld sociale teams deze opdracht mee te geven. Ook hebben we voorgesteld de zorg om deze toename te verwoorden in de Prestatieafspraken die we, samen met WBOWonen, maken met de gemeente.Wij stellen ons voor om ten aanzien van deze zorgelijke ontwikkelingen evaluatiemomenten in te lassen om zodoende actueel op de hoogte te blijven en maatregelen te kunnen nemen.
Wij hebben positief geadviseerd over het Koersplan. 

© Copyright 2020 Huurdersvereniging BLIJ WONEN