css templates

© Copyright 2020 Blij wonen - All Rights Reserved

Activiteiten 2019 

06-12-2019 Jurrie van der Geize

Bestuursvergaderingen
In 2019 hebben we in de eerste helft elke week, dinsdags, onze bestuursvergadering gehouden.
In de tweede helft zijn we teruggeaan naar eens in de veertien dagen.
De bestuursvergaderingen beginnen om 19.00 uur, in ons kantoor aan de Gasthuisstraat 20.
Spreekuur
Ook in 2019 hebben we elke woensdagavond spreekuur gehouden, eveneens in ons kantoor, aanvang steeds om 19.00 uur. Voor de bemensing van dit spreekuur is een rooster opgesteld. Onze spreekuurmogelijkheid staat ook aangekondigd op onze website.
Website
In 2019 is de website ‘ververst’; nieuw ingedeeld. We zullen in 2020 meer gebruik moeten maken van deze wijze van communiceren.
Werkende Bestuursleden
Op verzoek van onze werkende bestuursleden werden de vergaderingen met WBOWonen verplaatst naar einde middag/avond. Helaas zijn dan nog de overleg momenten moeilijk voor werkende bestuursleden.
Helaas moeten we dan ook melden dat bestuurslid Gert Jan Nijhof, mede door zijn drukke werkzaamheden, heeft besloten zijn functie als bestuurslid in 2020 zo snel mogelijk te beëindigen.
Advies uitgebracht over:
- Het Koersplan;
- Verkoop woningen en
- Huurbeleid 2020.
Wij hebben ook onze (geschreven) bijdrage geleverd aan Thuis in de Stad.
Nieuwe huurders
In 2019 hebben we de afspraak gemaakt met de directeur-bestuurder dat huurders die de sleutel van hun huis kregen ook een jaar gratis lidmaatschap van Blij Wonen kregen aangeboden door WBOwonen. De daarvoor geldende reguliere contributie werd aan Blij Wonen overgemaakt. Blij Wonen kreeg zodoende financiële armslag.
Deze “tijdelijke” leden zijn door ons schriftelijk benaderd. In de brief werden ze gevraagd om lid te blijven van de huurdersvereniging; in dat geval hoeven ze verder geen actie te ondernemen. Wensen ze geen lid te blijven dan dienen ze dat kenbaar te maken.
Binnenkort krijgen alle leden een brief waarin ze bedankt worden voor hun lidmaatschap van Blij Wonen. Wij vragen in de brief of ze willen participeren in een bewoners-buurt-of straatcommissie, dan wel in een panel/advies orgaan zitting willen nemen.
Bij de brief aan alle leden zit een lampje bijgesloten: een aardigheidje in deze “donkere dagen”. 


Januari
21  overleg streefhuur bij WBO evaluatiegesprek met RvC
informatieavond met gemeenteraad in De Abdij
31  informatief gesprek met WBO: Joris Sprangers: klimaat
Februari
04  Rijssen: overleg programma Woon
05  kantoor: Woonbond: Stap Vooruit
14  Zwolle: Woonbond: cursus
26  De Abdij: jaarvergadering Blij Wonen
27  De Walgaarden: gespreksleider informatiemiddag bewoners
Maart
05  WBO: regulier overleg
06  De Abdij: gesprek Blij Wonen / WG
12  Rijssen: prov. Vergadering Woonbond
18  De Abdij: deelname FedEx dag
19  uitwerken uitkomsten FedEx dag bij WBO
21  kantoor: gesprek met RvC lid Roy Niehof
April
04  bijwonen starthandeling Storkstraat
08  kantoor: gesprek Woonbond
09  onderhoud WBO;
16  kantoor: gesprek met dir-best van WBO
17  bestuurlijk overleg stadhuis: gemeente/WBO/Blij Wonen
26  bezoek directeur Woonbond: Blokje Om (ochtendprogramma)
30  De Thy: brandpreventie
Mei
02  Nijverdal: beste buur bokaal
08  kantoor: Woonbond; Stap Vooruit
21  regulier overleg WBO
Juni
04  Nijverdal: Woonbond; provinciale .vergadering
05  De Walgaarden: gespreksleider informatiemiddag bewoners
12  Almelo: Woon: meegewerkt aan programma onderdeel
19  bestuurlijk overleg gemeente/WBO/Blij Wonen
26  WBO: overleg ambitieplan
Juli
02  regulier overleg WBO
10  kantoor: Woonbond: Stap Vooruit
September
09  stadhuis: politiek forum: over wonen
18  stadhuis: gesprek met CDA fractie
23  overleg beste buur bokaal
Oktober
09  WBO; overleg prestatieafspraken met Marieke
12  De Thij: hurendag
16  stadhuis: bestuurlijk overleg: gemeente/WBO/Blij Wonen
22  Oostwal: brandpreventie
25  fietsen langs projecten WBO
November
12  Rijssen: Woonbond: provinciale vergadering
19  WBO; regulier overleg
19  WBO: voorbereiding gemeenteraad info
22  De Abdij: informatieavond gemeenteraad
25  WBO: overleg spreekuur Blij Wonen         
 Op het programma staat nog een evaluatiegesprek “zaak      Kuipers/Glindestraat. 

Mobirise

Drietal adviezen   
op verzoek van de corporatie WBOwonen

december 2019

Zoals bekend is er een landelijk accoord tussen Aedes (overkoepelend orgaan van de corporaties) en de Woonbond (huurders), waarin is afgesproken dat de huurverhoging maximaal inflatie en (max.) 1% mag zijn.
WBOWonen wil dat de basis wordt gevormd door een streefhuurpercentage van 75% (was gemiddeld 73%), waarbij afgetopt wordt op verschillende grenzen van €607; €651 en €720 (prijspeil2019). Het gaat hier om zelfstandige gereguleerde woningen.
Huurprijzen blijven onder de aftoppingsgrenzen om bereikbaar te blijven.Huurtoeslag zorgt voor de verdere differentiatie.
Rekening houdend met de ambities van WBOWonen en ook rekening houdend met de financiele positie van de corporatie kunnen wij ons in grote lijnen vinden in het voorstel.
We hebben voorgesteld om te kijken of bijvoorbeeld bedrijfspanden kunnen worden afgestoten om zodoende inkomsten te genereren. Ook hebben we voorgesteld om eens nadrukkelijk te kijken naar inkomenssituatie van huurders in relatie tot hun huur (woonlasten).
We hebben aangegeven dat er huurders zijn wier inkomen al jarenlang geen groei heeft doorgemaakt.In zo’n situatie, als er sprake is van uitdrukkelijk scheve verhouding, zou gekeken kunnen worden naar huurbevriezing/huurverlaging. 

WBWonen is voornemens verschillende woningen/complexen toe te voegen aan het verkoopbestand en andere daaraan te onttrekken.
In zijn algemeenheid hebben wij gesteld ons te kunnen vinden als het gaat om een 100% verkoop, dus geen gedeelten van een complex bijvoorbeeld. Wij zijn tegen gedeeltelijke verkoop omdat in zulk soort situaties rekening moet worden gehouden met een gevestigde Vereniging van Eigenaren en de praktijk leert dat er veelal moeilijke situaties ontstaan. We hebben ook voorgesteld om te bezien of er bedrijfspanden verkocht kunnen worden om zodoende gelden te genereren.

Met veel belangstelling hebben we kennis genomen van dit plan, dat als titel meekreeg “Gewoon goed wonen” ; een titel die wij van harte onderschrijven als het gaat om een doelstelling van WBOWonen.
Met WBOWonen spreken we onze zorg uit als het gaat om de afdracht die de corporaties jaarlijks kwijt zijn aan het rijk. Voor WBOWonen betekent het dat vier maanden huurinkomsten naar het rijk gaan!!
Wij hebben ook een actie in deze voorgesteld die wij samen willen plegen met andere huurdersorganisaties in Twente.
We maken ons zorgen om het gegeven in het koersplan waarin wordt gesproken over een toename van kwetsbare huurders. Wij hebben voorgesteld een actieve rol hierin te spelen door bijvoorbeeld sociale teams deze opdracht mee te geven. Ook hebben we voorgesteld de zorg om deze toename te verwoorden in de Prestatieafspraken die we, samen met WBOWonen, maken met de gemeente.Wij stellen ons voor om ten aanzien van deze zorgelijke ontwikkelingen evaluatiemomenten in te lassen om zodoende actueel op de hoogte te blijven en maatregelen te kunnen nemen.
Wij hebben positief geadviseerd over het Koersplan. 

Mobirise
thuisindestad

Thuis in de stad

betaalbaar

Overleg met Woonbond

17 jan 2019 overleg gehad met Woonbond over..... lees verder

container

Op locatie

Onlangs hebben wij een bezoek gebracht aan de nieuwbouw van WBO aan de Tulpstraat. Wij waren benieuwd naar de .... lees verder