easy mobile site generatorGasthuisstraat 20
7571 CC, Oldenzaal

Spreekuur
de 2e en 4e woensdag van de maand, 
van 19.00 tot 20.00 uur in het kantoor van Blij Wonen 

tel: 0541 - 532416
e-mail: info@blij-wonen.nl

Blij Wonen

HuurdersverenigingHuurdersvereniging Blij Wonen biedt Oldenzaalse huurders advies en hulp op alle mogelijke gebieden als het gaat over huurderszaken. Vanzelfsprekend hebben veel Oldenzaalse huurders een woning van WBOwonen, maar ook huurders van andere woningaanbieders kunnen terecht bij Blij Wonen.
De huurdersvereniging spreekt over een groot aantal onderwerpen, allemaal bij wet geregeld. Die wet (2015) geeft veel bevoegdheden aan een huurdersvereniging waaronder:

• partij zijn bij prestatieafspraken
• partij zijn bij beleidsvoornemen van gemeente
• partij zijn bij woningbouwcorporatie

Huurdersvereniging Blij Wonen
• heeft regelmatig overleg met de directeur, de managementleden van WBOwonen en met de Raad van Commissarissen.
• overlegt periodiek met de gemeente, in specifieke gevallen met de betrokken ambtenaar dan wel (leden van) het College van Burgemeester en Wethouders.
• overlegt, daar waar we het nuttig is met de politieke partijen in Oldenzaal.
• gaat tevens in gesprek met maatschappelijke organisaties in Oldenzaal, bijvoorbeeld als het gaat om (woon)voorzieningen of participatiezaken.
Kortom, Blij Wonen probeert een actieve partij te zijn in Oldenzaal als het om woonzaken en bewoners gaat.

Bestuur

HuurdersverenigingVoorzitter
Willy Hofman
e-mail: fam_hofman@hotmail.com

Vice - voorzitter
Jurrie van der Geize
e-mail: jgeize@caiway.nl

Secretaris
David Bartels
e-mail : david.bartels51@gmail.com

Penningmeester 
Jan Lansink
e-mail : janlansink4@hotmail.com

Lid
vacature

Adviseur bestuur
Jan Schulte
e-mail : schultj@hotmail.com

Contact

HuurdersverenigingLidmaatschap
Er zijn veel huurders lid van onze Huurdersvereniging 
Het lidmaatschap kost € 0,40 per maand en wordt door WBOwonen met uw huur geïnd voor Blij Wonen.
Uw lidmaatschap van Blij Wonen verzekert u van optimale hulp bij conflicten, zelfs tot en met de juridische procedure.
Om lid te worden van Blij Wonen kunt u dit formulier invullen 


Spreekuur
Huurdersvereniging Blij Wonen houdt een inloopspreekuur op
de 2e en 4e woensdag van de maand,
van 19.00 tot 20.00 uur in het kantoor van Blij Wonen aan de Gasthuisstraat 20.
tel: 0541 - 532416

Ook kunt u een bericht achterlaten in de brievenbus Gasthuisstraat 20.

Buiten deze spreekuren kunt u altijd een afspraak maken, per e-mail met de secretaris.

PRESTATIEAFSPRAKEN 2016-2020

Belangrijkste doelen van de afspraken:

• voldoende sociale huurwoningen waar bewoners betaalbaar en plezierig wonen in een plezierige buurt.

• de woningzoekenden zijn tevreden over het woningaanbod waarbij de doelgroep passend kan worden gehuisvest en er kwalitatief en kwantitatief voldoende woningen beschikbaar zijn.

• de gevolgen van de transitie in de zorg worden vertaald naar de woningvoorraad.

• er zijn kansen en er is bescherming voor mensen in een kwetsbare positie op de woningmarkt

Enkele onderwerpen uit de Prestatieafspraken:

Ambitie/doel

De gemeente werkt aan een aantrekkelijk Oldenzaal voor alle doelgroepen. Partijen vinden het belangrijk voldoende huurwoning bezit in Oldenzaal te hebben voor de huisvesting van sociale huurders nu en in de toekomst.

Afspraken daaromtrent:

• WBO handhaaft aantal betaalbare huurwoningen.

De komende jaren is meer behoefte aan eengezinswoningen voor één-en tweepersoonshuishoudens en kleine gezinnen onder de betaalbare huurprijs van €586 en minder aan duurdere huurwoningen.

• De gemeente zet vanuit de middelen prestatieafspraken, wonen en stedelijke vernieuwing €250.000 in voor nieuwbouw, bedoeld voor realiseren van 25 levensloopbestendige, energiezuinige woningen.

• Zelfredzame huurders:  gemeente, WBO en Blij Wonen zetten in op energiebewuste bewoners, o.a. door inzetten van energiecoach.

Hoofdstukken in Prestatieafspraken:

1. Toekomstbestendige voorraad sociale huurwoningen.

2. Plezierig wonen voor sociale huurders.

3. Betaalbare woonlasten en duurzame woningen.

4. Opgaven wonen en zorg.

5. Samen voor vitale buurten.

Enkele begrippen:

• prijsgrens huurwoning in sociale sector/liberalisatiegrens: €710,68

• bereikbare huur: woningen tussen €628,76 en €710,68;

• betaalbare huur: woningen tussen €404,92 en €628,76;

• goedkope huur: woningen met huurprijs tot €409,92;

• primaire doelgroep: huishoudens met belastbaar jaarinkomen en vermogen onder de grens waarop men in aanmerking komt voor huurtoeslag.

De inkomensgrenzen zijn als volgt:

• éénpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: € 22100

• éénpersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar: € 22100

• meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: € 30000

• meerpersoonshuishoudens ouder 65 jaar: € 30050

Wilt u meer weten over de Prestatieafspraken neem, dan gerust contact op met Blij Wonen.
Woonbond

Huurdersvereniging Blij Wonen is lid van de landelijke Woonbond. De Woonbond is gesprekspartner van de minister.

Bij de Woonbond kan de huurdersvereniging terecht voor informatie, advies en juridische bijstand.

De Woonbond is een van de grootste bonden van Nederland. Er zijn veel huurdersverenigingen in Nederland die lid zijn van de Woonbond

Blij Wonen betaalt aan Woonbond contributie. De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de hand van het aantal woningen van de betreffende woningbouwcorporatie.
WBO wonen

De meeste huurders in Oldenzaal huren van WBOwonen, de plaatselijke woningbouwcorporatie.
WBOwonen is aangesloten bij Aedes, de landelijke koepel van woningbouwcorporaties. Aedes is, net als Woonbond, gesprekspartner van de minister.
Ingevolge de wet zijn woningbouwcorporaties verplicht een huurdersvereniging financieel te ondersteunen.
Vanuit die wetgeving ontvangt Blij Wonen jaarlijks een subsidie van WBOwonen.
Deze financiële ondersteuning betekent niet dat wij afhankelijk zijn van WBOwonen: integendeel, huurdersvereniging
Blij Wonen is een volkomen onafhankelijke organisatie, met eigen statuten en huishoudelijk reglement.
Bewonerscommissies

Naast de huurdersvereniging kennen we ook de bewonerscommissie. Ook die zijn bij wet geregeld.

Walgaarden 
Mevrouw V. Kluyskens (VZ)
vkluyskens@hotmail.com

De Meijbree
Mevrouw A. Bauerhuit a.bauerhuit@telfort.nl

Hooiland
De heer J.A.B. Brand (VZ)
hansbrand488@gmail.com

Parkzicht
Mevrouw N.T.M. Fleer

Thijgaard
Mevrouw M.J. Mossel (VZ)
mossel001@hetnet.nl

Zandhorstlaan
Mevrouw I. Pierik

Oostwal
Mevrouw J. Westerhoff (VZ)
Jacobina10@live.nl

Hoe wordt de huurprijs van de sociale huurwoningen vast gesteld?

Het beleid voor de woningwaardering en de voorwaarden vanuit de overheid kunnen wijzigen.
Voor de meest actuele informatie kunt u kijken op WBOwonen

Voor het bepalen van de huurprijs van een sociale huurwoning gelden voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door de overheid en gelden voor alle woningcorporaties. Daarnaast heeft de overheid een puntensysteem om de huurprijs te bepalen. Dit puntensysteem heet woningwaardering.


Punten

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een sociale huurwoning in punten weer. Een woning krijgt punten voor onder andere het aantal vierkante meters, energielabel, voorzieningen in de keuken, badkamer en toilet, het type woning en de WOZ-waarde. Het totaal van de punten bepaalt de maximale huurprijs. 


Maximale huurprijs

De overheid heeft bij elk puntenaantal een maximale huurprijs vastgesteld. De huurprijs mag dus niet hoger zijn dan deze maximale huurprijs. Voor de vaststelling van de huurprijs voor een sociale huurwoning moeten alle corporaties zich hieraan houden. 


De huurprijs bij WBO Wonen

WBO Wonen vindt het belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven. Daarom vraagt WBO Wonen een lagere huur dan de maximale huur die de overheid toestaat. De huurprijs van een sociale huurwoning van WBO Wonen is gemiddeld 75% van de maximale huurprijs. 


Streefhuurpercentage

Het percentage van gemiddeld 75% noemen wij het streefhuurpercentage. Het streefhuurpercentage kan verschillen per woning. 

---------------------------------------------------------------------

Een voorbeeld:

Voor woning A bepaalt de overheid dat de maximale huurprijs € 700,- is. WBO Wonen verhuurt deze woning voor 75% van dit bedrag. De streefhuur bij WBO Wonen is dan €525,-

---------------------------------------------------------------------

Verschil tussen huurprijzen

De streefhuur is de huurprijs die gevraagd wordt wanneer een woning opnieuw verhuurd wordt. Huurders die al bij WBO huren kunnen een andere huurprijs betalen. Deze kan lager maar ook hoger zijn. Dit komt door beleid/keuzes uit het verleden.

Verschil in huurprijzen tussen vergelijkbare woningen kan hierdoor ook ontstaan. Een andere reden voor verschil tussen huurprijzen is vaak een verschil in woningwaarderingspunten. De oorzaak ligt dan meestal bij een verschil in energie-label of voorzieningen in de keuken of badkamer. 


Wat kan WBO Wonen hier aan doen?

WBO Wonen past de huurprijzen van lopende huurcontracten niet aan als ze afwijken van de streefhuur. Met de jaarlijkse huurverhoging geeft de streefhuur wel sturing. Als de huurprijs van een woning hoger is dan de streefhuur, krijgt de huurder geen huurverhoging op de huurprijs. 

---------------------------------------------------------------------

De overheid heeft bepaald dat corporaties er zijn om woningen te verhuren met een huurprijs lager dan €710,68 

---------------------------------------------------------------------


Overleg met Raad van Commissarissen WBO

Op 12 december j.l. heeft het Bestuur van Blij Wonen een gesprek gehad met de Raad van Commissarissen (rvc) van WBO in het kantoor van WBOwonen
Er komt van dit gesprek nog een verslag, maar hier alvast een kleine opsomming
De RvC toonde veel belangstelling voor de werkwijze van Blij Wonen naar aanleiding van de nieuwe (woon) wetgeving. Daarom hebben we uitvoerig stil gestaan bij het tot stand komen van, bijvoorbeeld, de prestatieafspraken tussen Gemeente, WBO en Blij Wonen.

Ook hebben we aangegeven content te zijn met de rol die wij als huurdersvereniging kunnen spelen bij de totstandkoming van een sociaal statuut bij woningafbraak of renovatie.
Wij hebben onze rol uitgelegd in de voorgenomen nieuwbouw terrein huishoudschool. (zoals u hebt kunnen lezen op onze site wordt deze nieuwbouw niet door WBO gerealiseerd).

Blij Wonen heeft geconcludeerd dat aan de huurdersverenigingen een steeds belangrijker rol in huurdersland wordt toegemeten en dat Blij Wonen ten volle die rol op zal pakken.
Daartoe zal bv de nodige bijscholing worden gevolgd.
Blij Wonen zal heel nadrukkelijk een mening ventileren als het gaat om huurverhoging en alles wat daar mee te maken heeft.

De RvC en Blij Wonen hebben vastgesteld deze informatie uitwisseling als nuttig te ervaren.
Diftar

Zoals u weet gaat de gemeente per 1 januari a.s. over op de diftar methode voor wat betreft het aanbieden van huisvuil in de ondergrondse container.

Vooralsnog lijkt het dat een storting in die ondergrondse container 60 cent per storting gaat kosten, maar de gemeenteraad moet het tarief nog vaststellen.

Bewoners van hoogbouw zijn niet in de gelegenheid hun afval volledig te scheiden. Zij kunnen nergens gft-afval kwijt. Het zou betekenen in de aanstaande nieuwe diftar regeling dat ook op deze manier voor gft-afval betaald moet worden om het kwijt te raken, terwijl in laagbouw situaties gft-afval gratis afgevoerd gaat worden.

Binnenkort heeft Blij Wonen overleg met de wethouder waarbij dit onderwerp zeker aan de orde zal komen.
Zodra hier meer over te vertellen is leest u dat op onze website.