website maker download

Huurdersvereniging

Blij Wonen

Jaarvergadering maandag 26 feb. 2018

Gasthuisstraat 20
7571 CC, Oldenzaal

Spreekuur
de 2e en 4e woensdag van de maand, 
van 19.00 tot 20.00 uur in het kantoor van Blij Wonen 

tel: 0541 - 532416
e-mail: info@blij-wonen.nl

Blij Wonen

HuurdersverenigingHuurdersvereniging Blij Wonen biedt Oldenzaalse huurders advies en hulp op alle mogelijke gebieden als het gaat over huurderszaken. Vanzelfsprekend hebben veel Oldenzaalse huurders een woning van WBOwonen, maar ook huurders van andere woningaanbieders kunnen terecht bij Blij Wonen.
De huurdersvereniging spreekt over een groot aantal onderwerpen, allemaal bij wet geregeld. Die wet (2015) geeft veel bevoegdheden aan een huurdersvereniging waaronder:

• partij zijn bij prestatieafspraken
• partij zijn bij beleidsvoornemen van gemeente
• partij zijn bij woningbouwcorporatie

Huurdersvereniging Blij Wonen
• heeft regelmatig overleg met de directeur, de managementleden van WBOwonen en met de Raad van Commissarissen.
• overlegt periodiek met de gemeente, in specifieke gevallen met de betrokken ambtenaar dan wel (leden van) het College van Burgemeester en Wethouders.
• overlegt, daar waar we het nuttig is met de politieke partijen in Oldenzaal.
• gaat tevens in gesprek met maatschappelijke organisaties in Oldenzaal, bijvoorbeeld als het gaat om (woon)voorzieningen of participatiezaken.
Kortom, Blij Wonen probeert een actieve partij te zijn in Oldenzaal als het om woonzaken en bewoners gaat.

Bestuur

HuurdersverenigingVoorzitter
Willy Hofman
e-mail: fam_hofman@hotmail.com

Vice - voorzitter
Jurrie van der Geize
e-mail: jgeize@caiway.nl

Secretaris
David Bartels
e-mail : david.bartels51@gmail.com

Penningmeester 
Jan Lansink
e-mail : janlansink4@hotmail.com

Lid
vacature

Contact

HuurdersverenigingLidmaatschap
Er zijn veel huurders lid van onze Huurdersvereniging 
Het lidmaatschap kost € 0,40 per maand en wordt door WBOwonen met uw huur geïnd voor Blij Wonen.
Uw lidmaatschap van Blij Wonen verzekert u van optimale hulp bij conflicten, zelfs tot en met de juridische procedure.
Om lid te worden van Blij Wonen kunt u dit formulier invullen 


Spreekuur
Huurdersvereniging Blij Wonen houdt een inloopspreekuur op
de 2e en 4e woensdag van de maand,
van 19.00 tot 20.00 uur in het kantoor van Blij Wonen aan de Gasthuisstraat 20.
tel: 0541 - 532416

Ook kunt u een bericht achterlaten in de brievenbus Gasthuisstraat 20.

Buiten deze spreekuren kunt u altijd een afspraak maken, per e-mail met de secretaris.

PRESTATIEAFSPRAKEN 2016-2020

Belangrijkste doelen van de afspraken:

• voldoende sociale huurwoningen waar bewoners betaalbaar en plezierig wonen in een plezierige buurt.

• de woningzoekenden zijn tevreden over het woningaanbod waarbij de doelgroep passend kan worden gehuisvest en er kwalitatief en kwantitatief voldoende woningen beschikbaar zijn.

• de gevolgen van de transitie in de zorg worden vertaald naar de woningvoorraad.

• er zijn kansen en er is bescherming voor mensen in een kwetsbare positie op de woningmarkt

Enkele onderwerpen uit de Prestatieafspraken:

Ambitie/doel

De gemeente werkt aan een aantrekkelijk Oldenzaal voor alle doelgroepen. Partijen vinden het belangrijk voldoende huurwoning bezit in Oldenzaal te hebben voor de huisvesting van sociale huurders nu en in de toekomst.

Afspraken daaromtrent:

• WBO handhaaft aantal betaalbare huurwoningen.

De komende jaren is meer behoefte aan eengezinswoningen voor één-en tweepersoonshuishoudens en kleine gezinnen onder de betaalbare huurprijs van €586 en minder aan duurdere huurwoningen.

• De gemeente zet vanuit de middelen prestatieafspraken, wonen en stedelijke vernieuwing €250.000 in voor nieuwbouw, bedoeld voor realiseren van 25 levensloopbestendige, energiezuinige woningen.

• Zelfredzame huurders:  gemeente, WBO en Blij Wonen zetten in op energiebewuste bewoners, o.a. door inzetten van energiecoach.

Hoofdstukken in Prestatieafspraken:

1. Toekomstbestendige voorraad sociale huurwoningen.

2. Plezierig wonen voor sociale huurders.

3. Betaalbare woonlasten en duurzame woningen.

4. Opgaven wonen en zorg.

5. Samen voor vitale buurten.

Enkele begrippen:

• prijsgrens huurwoning in sociale sector/liberalisatiegrens: €710,68

• bereikbare huur: woningen tussen €628,76 en €710,68;

• betaalbare huur: woningen tussen €404,92 en €628,76;

• goedkope huur: woningen met huurprijs tot €409,92;

• primaire doelgroep: huishoudens met belastbaar jaarinkomen en vermogen onder de grens waarop men in aanmerking komt voor huurtoeslag.

De inkomensgrenzen zijn als volgt:

• éénpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: € 22100

• éénpersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar: € 22100

• meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: € 30000

• meerpersoonshuishoudens ouder 65 jaar: € 30050

Wilt u meer weten over de Prestatieafspraken neem, dan gerust contact op met Blij Wonen.

Jaarvergadering

David Bartels, secretaris.


Huurdersvereniging Blij Wonen in Oldenzaal houdt op maandag, 26 februari 2018, voor haar leden, haar jaarvergadering in de Abdij,
aan de Zuidwal te Oldenzaal. 
De aanvang is 19.00 uur.


Na de gebruikelijke jaarstukken, zoals jaarverslag en financieel verslag, staat de bestuursverkiezing op de agenda.

Gert Jan Niehof wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid.

Gert Jan Niehof heeft inmiddels al enige tijd meegelopen in het bestuur.


Voorzitter Willy Hofman heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter en bestuurslid van Blij Wonen.

De huidige vice-voorzitter, Jurrie van der Geize, wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter en dus opvolger van Willy Hofman.

Jurrie van der Geize is al een paar jaar bestuurslid en heeft de nodige ervaring opgedaan in verschillende bestuursfuncties in Oldenzaal
en daarnaast was hij gemeenteraadslid in Oldenzaal.


Voor beide functies geldt dat tegenkandidaten zich kunnen aanmelden tot en met zondag, 18 februari 2018, bij de secretaris, mailadres: david.bartels51@gmail.com, of telefonisch: 06-41554933.


Behalve deze twee genoemde functies is er nog een vacature in het bestuur van Blij Wonen.Wij zouden graag een kandidaat bestuurslid
uit de wijk Berghuizen verwelkomen.


Na deze bestuursverkiezing is het afscheid van Willy Hofman aan de orde.

Willy heeft jarenlang deel uit gemaakt van het bestuur en was jarenlang voorzitter.

Het bestuur betreurt het afscheid van Willy maar respecteert uiteraard zijn beslissing.


Na het huishoudelijke gedeelte zal een vertegenwoordiging van de brandweer in Oldenzaal een uitleg geven over brandpreventie en dan met name gericht op brandpreventie in hoogbouw, dus flatbewoners.


Zoals gezegd, leden van Blij Wonen worden van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

De agenda voor deze bijeenkomst is te vinden op onze website: www.blij-wonen.nlWoonbond

Huurdersvereniging Blij Wonen is lid van de landelijke Woonbond. De Woonbond is gesprekspartner van de minister.

Bij de Woonbond kan de huurdersvereniging terecht voor informatie, advies en juridische bijstand.

De Woonbond is een van de grootste bonden van Nederland. Er zijn veel huurdersverenigingen in Nederland die lid zijn van de Woonbond

Blij Wonen betaalt aan Woonbond contributie. De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de hand van het aantal woningen van de betreffende woningbouwcorporatie.
WBO wonen

De meeste huurders in Oldenzaal huren van WBOwonen, de plaatselijke woningbouwcorporatie.
WBOwonen is aangesloten bij Aedes, de landelijke koepel van woningbouwcorporaties. Aedes is, net als Woonbond, gesprekspartner van de minister.
Ingevolge de wet zijn woningbouwcorporaties verplicht een huurdersvereniging financieel te ondersteunen.
Vanuit die wetgeving ontvangt Blij Wonen jaarlijks een subsidie van WBOwonen.
Deze financiële ondersteuning betekent niet dat wij afhankelijk zijn van WBOwonen: integendeel, huurdersvereniging
Blij Wonen is een volkomen onafhankelijke organisatie, met eigen statuten en huishoudelijk reglement.
Bewonerscommissies

Naast de huurdersvereniging kennen we ook de bewonerscommissie. Ook die zijn bij wet geregeld.

Walgaarden 
Mevr.Finie Helthuis, tel. 0541518284 en
Mevr.Lidy Ankone, tel. 0652166177.

De Meijbree
Mevrouw A. Bauerhuit a.bauerhuit@telfort.nl

Hooiland
De heer J.A.B. Brand (VZ)
hansbrand488@gmail.com

Parkzicht
Mevrouw N.T.M. Fleer

Thijgaard
Mevrouw M.J. Mossel (VZ)
mossel001@hetnet.nl

Zandhorstlaan
Mevrouw I. Pierik

Oostwal
Mevrouw J. Westerhoff (VZ)
Jacobina10@live.nl

Hoe wordt de huurprijs van de sociale huurwoningen vast gesteld?

Het beleid voor de woningwaardering en de voorwaarden vanuit de overheid kunnen wijzigen.
Voor de meest actuele informatie kunt u kijken op WBOwonen

Voor het bepalen van de huurprijs van een sociale huurwoning gelden voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door de overheid en gelden voor alle woningcorporaties. Daarnaast heeft de overheid een puntensysteem om de huurprijs te bepalen. Dit puntensysteem heet woningwaardering.


Punten

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een sociale huurwoning in punten weer. Een woning krijgt punten voor onder andere het aantal vierkante meters, energielabel, voorzieningen in de keuken, badkamer en toilet, het type woning en de WOZ-waarde. Het totaal van de punten bepaalt de maximale huurprijs. 


Maximale huurprijs

De overheid heeft bij elk puntenaantal een maximale huurprijs vastgesteld. De huurprijs mag dus niet hoger zijn dan deze maximale huurprijs. Voor de vaststelling van de huurprijs voor een sociale huurwoning moeten alle corporaties zich hieraan houden. 


De huurprijs bij WBO Wonen

WBO Wonen vindt het belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven. Daarom vraagt WBO Wonen een lagere huur dan de maximale huur die de overheid toestaat. De huurprijs van een sociale huurwoning van WBO Wonen is gemiddeld 75% van de maximale huurprijs. 


Streefhuurpercentage

Het percentage van gemiddeld 75% noemen wij het streefhuurpercentage. Het streefhuurpercentage kan verschillen per woning. 

---------------------------------------------------------------------

Een voorbeeld:

Voor woning A bepaalt de overheid dat de maximale huurprijs € 700,- is. WBO Wonen verhuurt deze woning voor 75% van dit bedrag. De streefhuur bij WBO Wonen is dan €525,-

---------------------------------------------------------------------

Verschil tussen huurprijzen

De streefhuur is de huurprijs die gevraagd wordt wanneer een woning opnieuw verhuurd wordt. Huurders die al bij WBO huren kunnen een andere huurprijs betalen. Deze kan lager maar ook hoger zijn. Dit komt door beleid/keuzes uit het verleden.

Verschil in huurprijzen tussen vergelijkbare woningen kan hierdoor ook ontstaan. Een andere reden voor verschil tussen huurprijzen is vaak een verschil in woningwaarderingspunten. De oorzaak ligt dan meestal bij een verschil in energie-label of voorzieningen in de keuken of badkamer. 


Wat kan WBO Wonen hier aan doen?

WBO Wonen past de huurprijzen van lopende huurcontracten niet aan als ze afwijken van de streefhuur. Met de jaarlijkse huurverhoging geeft de streefhuur wel sturing. Als de huurprijs van een woning hoger is dan de streefhuur, krijgt de huurder geen huurverhoging op de huurprijs. 

---------------------------------------------------------------------

De overheid heeft bepaald dat corporaties er zijn om woningen te verhuren met een huurprijs lager dan €710,68 

---------------------------------------------------------------------

Activiteiten

augustus 2017


Overleg met Raad van Commissarissen WBO

Op 12 december j.l. heeft het Bestuur van Blij Wonen een gesprek gehad met de Raad van Commissarissen (rvc) van WBO in het kantoor van WBOwonen
Er komt van dit gesprek nog een verslag, maar hier alvast een kleine opsomming
De RvC toonde veel belangstelling voor de werkwijze van Blij Wonen naar aanleiding van de nieuwe (woon) wetgeving. Daarom hebben we uitvoerig stil gestaan bij het tot stand komen van, bijvoorbeeld, de prestatieafspraken tussen Gemeente, WBO en Blij Wonen.

Ook hebben we aangegeven content te zijn met de rol die wij als huurdersvereniging kunnen spelen bij de totstandkoming van een sociaal statuut bij woningafbraak of renovatie.
Wij hebben onze rol uitgelegd in de voorgenomen nieuwbouw terrein huishoudschool. (zoals u hebt kunnen lezen op onze site wordt deze nieuwbouw niet door WBO gerealiseerd).

Blij Wonen heeft geconcludeerd dat aan de huurdersverenigingen een steeds belangrijker rol in huurdersland wordt toegemeten en dat Blij Wonen ten volle die rol op zal pakken.
Daartoe zal bv de nodige bijscholing worden gevolgd.
Blij Wonen zal heel nadrukkelijk een mening ventileren als het gaat om huurverhoging en alles wat daar mee te maken heeft.

De RvC en Blij Wonen hebben vastgesteld deze informatie uitwisseling als nuttig te ervaren.
Diftar en Bloembakken afval

Inmiddels zijn proeven bij hoogbouw begonnen die het mogelijk maken om GFT afval aan te bieden bij de hoogbouwcomplexen.  
De afval wordt via de “otto” afgevoerd.

Zoals wellicht bekend is er overleg geweest met de gemeente over het ophalen van bloembakkenafval.
In dat overleg heeft Blij Wonen aangegeven dat het voor bewoners van hoogbouw ‘lastig’ is om het afval op de gebruikelijke manier kwijt te raken.

Welnu, de gemeente heeft begrip voor de situatie en afgesproken is dat bewoners van hoogbouw gelegenheid krijgen hun bloembakkenafval gratis aan te bieden.
In samenwerking met Twente Milieu zal per hoogbouwcomplex een inzamelmoment worden afgesproken.

Ons verzoek is om aan ons door te geven wie bij u in de hoogbouw aanspreekpunt is voor dit onderwerp.Deze informatie wordt dan doorgegeven aan de medewerker van de gemeente, waarna deze medeweker met het aanspreekpunt van de hoogbouw contact kan opnemen op welk moment bedoelde afval kan worden aangeboden.

VERZOEK
GEEF S.V.P. DE CONTACTPERSOON (naam, adres, tel.nr. en email) DOOR AAN
JURRIE VAN DER GEIZE,
jgeize@caiway.nl,
0541-514568 en doet u dat vóór 15 augustus a.s.. Ontmoetings ruimtes

Zoals misschien bij u bekend mogen woingbouwcorporaties, ingevolge de nieuwe woningwet, geen ontmoetingsruimten meet exploiteren.
Dit geldt uiteraard voor alle complexen waar ontmoetingsruimten zijn gerealiseerd, met name voor Abdij, Walgaarden, Meijbree en Stakenboer.
Blij Wonen heeft advies uitgebracht en op deze wijze de zienswijze van Blij Wonen kenbaar gemaakt aan de directeur van WBOwonen.

Op 3 augustus j.l. is hierover overleg geweest met de directeur en manager wonen van WBOwonen.
Samengevat: Blij Wonen is grote voorstander van het aanwezig zijn van een ontmoetingsruimte en het instandhouden daarvan. Immers, het is een prima gelegenheid voor bewoners om elkaar te ontmoeten en, waar dat kan, ontspanning te bieden. Daarom ook betreurt Blij Wonen het dat de nieuwe woningwet het verbiedt het participeren van de corporatie in zo’n ontmoetingsruimte. Zeker in deze tijd, waar met name de senioren geacht worden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen is het van groot belang om ook enige ontspanning en ontmoeting te kunnen bieden aan deze bewoners.

In het overleg met WBOwonen is duidelijk geworden dat oplossingen worden gezocht in de vorm van het oprichten van een stichting, bijvoorbeeld voor de Abdij. Ook wordt gedacht aan het participeren van een andere partij in zo’n ontmoetingsruimte of het overdoen, het vervreemden dus.
Daar waar het kan blijft WBOwonen nog een bemoeienis houden met de ontmoetingsruimte, bijvoorbeeld het “technisch” (eigendom) beheer van de ruimte. Overige activiteiten

Het bestuur van Blij Wonen heeft op 20 juli j.l. de informatiemiddag bezocht van WBOwonen in Boerderij Stakenboer betreffende de nieuwbouw van appartementen aan de Storkstraat.(voormalig bakkerij).

Blij Wonen heeft het nieuwbouwproject van WBOwonen bezocht aan de Bentinckstraat. Zoals bekend is hier in een tijdsperiode van vier weken ‘uit en thuis’ een nieuwbouw gerealiseerd.

Door enkele bestuursleden zijn evenzovele cursussen gevolg van de Woonbond in Utrecht. Onderwerpen waren onder anderen servicekosten en zorgmaatregelen in woningen.

Blij Wonen participeert in de gemeentelijke werkgroep Wonen en Zorg. Een eerste bijeenkomst is inmiddels achter de rug.In deze werkgroep zijn alle zorginstellingen in Oldenzaal vertegenwoordigd, zo ook bijvoorbeeld Impuls en andere welzijnsorganisaties.