simple offline web makerGasthuisstraat 20
7571 CC, Oldenzaal

Spreekuur
de 2e en 4e woensdag van de maand, 
van 19.00 tot 20.00 uur in het kantoor van Blij Wonen 

tel: 0541 - 532416
e-mail: info@blij-wonen.nl

Actueel vernieuwd 23 nov.2016

Blij Wonen

HuurdersverenigingHuurdersvereniging Blij Wonen biedt Oldenzaalse huurders advies en hulp op alle mogelijke gebieden als het gaat over huurderszaken. Vanzelfsprekend hebben veel Oldenzaalse huurders een woning van WBOwonen, maar ook huurders van andere woningaanbieders kunnen terecht bij Blij Wonen.
De huurdersvereniging spreekt over een groot aantal onderwerpen, allemaal bij wet geregeld. Die wet (2015) geeft veel bevoegdheden aan een huurdersvereniging waaronder:

• partij zijn bij prestatieafspraken
• partij zijn bij beleidsvoornemen van gemeente
• partij zijn bij woningbouwcorporatie

Huurdersvereniging Blij Wonen
• heeft regelmatig overleg met de directeur, de managementleden van WBOwonen en met de Raad van Commissarissen.
• overlegt periodiek met de gemeente, in specifieke gevallen met de betrokken ambtenaar dan wel (leden van) het College van Burgemeester en Wethouders.
• overlegt, daar waar we het nuttig is met de politieke partijen in Oldenzaal.
• gaat tevens in gesprek met maatschappelijke organisaties in Oldenzaal, bijvoorbeeld als het gaat om (woon)voorzieningen of participatiezaken.
Kortom, Blij Wonen probeert een actieve partij te zijn in Oldenzaal als het om woonzaken en bewoners gaat.

Bestuur

HuurdersverenigingVoorzitter
Willy Hofman
e-mail: fam_hofman@hotmail.com

Vice - voorzitter
Jurrie van der Geize
e-mail: jgeize@caiway.nl

Secretaris
David Bartels
e-mail : david.bartels51@gmail.com

Penningmeester 
Jan Lansink
e-mail : janlansink4@hotmail.com

Lid
vacature

Adviseur bestuur
Jan Schulte
e-mail : schultj@hotmail.com

Contact

HuurdersverenigingLidmaatschap
Er zijn veel huurders lid van onze Huurdersvereniging 
Het lidmaatschap kost € 0,40 per maand en wordt door WBOwonen met uw huur geïnd voor Blij Wonen.
Uw lidmaatschap van Blij Wonen verzekert u van optimale hulp bij conflicten, zelfs tot en met de juridische procedure.
Om lid te worden van Blij Wonen kunt u dit formulier invullen 


Spreekuur
Huurdersvereniging Blij Wonen houdt een inloopspreekuur op
de 2e en 4e woensdag van de maand,
van 19.00 tot 20.00 uur in het kantoor van Blij Wonen aan de Gasthuisstraat 20.

Ook kunt u een bericht achterlaten in de brievenbus Gasthuisstraat 20.

Buiten deze spreekuren kunt u altijd een afspraak maken, per e-mail met de secretaris.

PRESTATIEAFSPRAKEN 2016-2020

Belangrijkste doelen van de afspraken:

• voldoende sociale huurwoningen waar bewoners betaalbaar en plezierig wonen in een plezierige buurt.

• de woningzoekenden zijn tevreden over het woningaanbod waarbij de doelgroep passend kan worden gehuisvest en er kwalitatief en kwantitatief voldoende woningen beschikbaar zijn.

• de gevolgen van de transitie in de zorg worden vertaald naar de woningvoorraad.

• er zijn kansen en er is bescherming voor mensen in een kwetsbare positie op de woningmarkt

Enkele onderwerpen uit de Prestatieafspraken:

Ambitie/doel

De gemeente werkt aan een aantrekkelijk Oldenzaal voor alle doelgroepen. Partijen vinden het belangrijk voldoende huurwoning bezit in Oldenzaal te hebben voor de huisvesting van sociale huurders nu en in de toekomst.

Afspraken daaromtrent:

• WBO handhaaft aantal betaalbare huurwoningen.

De komende jaren is meer behoefte aan eengezinswoningen voor één-en tweepersoonshuishoudens en kleine gezinnen onder de betaalbare huurprijs van €586 en minder aan duurdere huurwoningen.

• De gemeente zet vanuit de middelen prestatieafspraken, wonen en stedelijke vernieuwing €250.000 in voor nieuwbouw, bedoeld voor realiseren van 25 levensloopbestendige, energiezuinige woningen.

• Zelfredzame huurders:  gemeente, WBO en Blij Wonen zetten in op energiebewuste bewoners, o.a. door inzetten van energiecoach.

Hoofdstukken in Prestatieafspraken:

1. Toekomstbestendige voorraad sociale huurwoningen.

2. Plezierig wonen voor sociale huurders.

3. Betaalbare woonlasten en duurzame woningen.

4. Opgaven wonen en zorg.

5. Samen voor vitale buurten.

Enkele begrippen:

• prijsgrens huurwoning in sociale sector/liberalisatiegrens: €710,68

• bereikbare huur: woningen tussen €628,76 en €710,68;

• betaalbare huur: woningen tussen €404,92 en €628,76;

• goedkope huur: woningen met huurprijs tot €409,92;

• primaire doelgroep: huishoudens met belastbaar jaarinkomen en vermogen onder de grens waarop men in aanmerking komt voor huurtoeslag.

De inkomensgrenzen zijn als volgt:

• éénpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: € 22100

• éénpersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar: € 22100

• meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: € 30000

• meerpersoonshuishoudens ouder 65 jaar: € 30050

Wilt u meer weten over de Prestatieafspraken neem, dan gerust contact op met Blij Wonen.
Woonbond

Huurdersvereniging Blij Wonen is lid van de landelijke Woonbond. De Woonbond is gesprekspartner van de minister.

Bij de Woonbond kan de huurdersvereniging terecht voor informatie, advies en juridische bijstand.

De Woonbond is een van de grootste bonden van Nederland. Er zijn veel huurdersverenigingen in Nederland die lid zijn van de Woonbond

Blij Wonen betaalt aan Woonbond contributie. De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de hand van het aantal woningen van de betreffende woningbouwcorporatie.
WBO wonen

De meeste huurders in Oldenzaal huren van WBOwonen, de plaatselijke woningbouwcorporatie.
WBOwonen is aangesloten bij Aedes, de landelijke koepel van woningbouwcorporaties. Aedes is, net als Woonbond, gesprekspartner van de minister.
Ingevolge de wet zijn woningbouwcorporaties verplicht een huurdersvereniging financieel te ondersteunen.
Vanuit die wetgeving ontvangt Blij Wonen jaarlijks een subsidie van WBOwonen.
Deze financiële ondersteuning betekent niet dat wij afhankelijk zijn van WBOwonen: integendeel, huurdersvereniging
Blij Wonen is een volkomen onafhankelijke organisatie, met eigen statuten en huishoudelijk reglement.
Bewonerscommissies

Naast de huurdersvereniging kennen we ook de bewonerscommissie. Ook die zijn bij wet geregeld.

Bewonerscommissies
Linq
Mevrouw J.H.A. Essenhuis-van Enteren (VZ)
gijm.essenhuis@hetnet.nl

Ariane
Mevrouw A.M. Haarman-Brookhuis (VZ)

Walgaarden
Mevrouw V. Kluyskens (VZ)
vkluysekens@hotmail.com

De Meijbree
Mevrouw A. Bauerhuit a.bauerhuit@telfort.nl

Hooiland
De heer J.A.B. Brand (VZ)
hansbrand488@gmail.com

Parkzicht
Mevrouw N.T.M. Fleer

Thijgaard
Mevrouw M.J. Mossel (VZ)
mossel001@hetnet.nl

Zandhorstlaan
Mevrouw I. Pierik

Oostwal
Mevrouw J. Westerhoff (VZ)
Jacobina10@live.nl

Burger- en buurtinitiatieven

14 november
Uit het overleg met met wethouder Molema ( milieu)

Er is subsidiemogelijkheid als het gaat om burger- en buurtinitiatieven voor onderhoud leefomgeving, speelplekken of andere sociale buurtevenementen.

Deze subsidie is aan te vragen bij Impuls.


Diftar

14 november
Uit het overleg met met wethouder Molema ( milieu)

Wij kregen opmerkingen over het verkleinen van de opnameopening van de ondergrondse containers. Deze verkleining is juist op verzoek van gebruikers tot stand gekomen, aldus de wethouder, omdat men het torsen van die grote vuilniszakken te belastend vond.

Gewezen is nog op
• het vast blijven zitten van gevulde vuilniszakken in de stortopening waardoor soms meerdere keren de klep open en dicht gedaan moet worden
• het ingaan, per 1 januari 2017, van een storttarief.

Bloembakkenafval

14 november
Uit het overleg met met wethouder Molema ( milieu) 

Zoals bekend zijn er bij de hoogbouw dit jaar voorzieningen geweest om het afval kwijt te kunnen tijdens de jaarlijkse plantenbakopruiming.

Er wordt een structurele oplossing gezocht voor dit jaarlijks terugkerend opruimmoment.

Cursus

Donderdag 24 november was een cursus dag voor het bestuur van Blij Wonen.
Noor en Simone van de Woonbond gaven de cursus.
Ze werden welkom geheten door de voorzitter van Blij Wonen, Willy Hofman.