Mobirise Site Maker

Nieuw 21 april 2017
Verslag JAARVERGADERING 11 april

Nieuw 17 maart 2017
Persbericht over huurverhoging per juli 2017
Activiteiten in de maand maart

Gasthuisstraat 20
7571 CC, Oldenzaal

Spreekuur
de 2e en 4e woensdag van de maand, 
van 19.00 tot 20.00 uur in het kantoor van Blij Wonen 

tel: 0541 - 532416
e-mail: info@blij-wonen.nl

Blij Wonen

HuurdersverenigingHuurdersvereniging Blij Wonen biedt Oldenzaalse huurders advies en hulp op alle mogelijke gebieden als het gaat over huurderszaken. Vanzelfsprekend hebben veel Oldenzaalse huurders een woning van WBOwonen, maar ook huurders van andere woningaanbieders kunnen terecht bij Blij Wonen.
De huurdersvereniging spreekt over een groot aantal onderwerpen, allemaal bij wet geregeld. Die wet (2015) geeft veel bevoegdheden aan een huurdersvereniging waaronder:

• partij zijn bij prestatieafspraken
• partij zijn bij beleidsvoornemen van gemeente
• partij zijn bij woningbouwcorporatie

Huurdersvereniging Blij Wonen
• heeft regelmatig overleg met de directeur, de managementleden van WBOwonen en met de Raad van Commissarissen.
• overlegt periodiek met de gemeente, in specifieke gevallen met de betrokken ambtenaar dan wel (leden van) het College van Burgemeester en Wethouders.
• overlegt, daar waar we het nuttig is met de politieke partijen in Oldenzaal.
• gaat tevens in gesprek met maatschappelijke organisaties in Oldenzaal, bijvoorbeeld als het gaat om (woon)voorzieningen of participatiezaken.
Kortom, Blij Wonen probeert een actieve partij te zijn in Oldenzaal als het om woonzaken en bewoners gaat.

Bestuur

HuurdersverenigingVoorzitter
Willy Hofman
e-mail: fam_hofman@hotmail.com

Vice - voorzitter
Jurrie van der Geize
e-mail: jgeize@caiway.nl

Secretaris
David Bartels
e-mail : david.bartels51@gmail.com

Penningmeester 
Jan Lansink
e-mail : janlansink4@hotmail.com

Lid
vacature

Adviseur bestuur
Jan Schulte
e-mail : schultj@hotmail.com

Contact

HuurdersverenigingLidmaatschap
Er zijn veel huurders lid van onze Huurdersvereniging 
Het lidmaatschap kost € 0,40 per maand en wordt door WBOwonen met uw huur geïnd voor Blij Wonen.
Uw lidmaatschap van Blij Wonen verzekert u van optimale hulp bij conflicten, zelfs tot en met de juridische procedure.
Om lid te worden van Blij Wonen kunt u dit formulier invullen 


Spreekuur
Huurdersvereniging Blij Wonen houdt een inloopspreekuur op
de 2e en 4e woensdag van de maand,
van 19.00 tot 20.00 uur in het kantoor van Blij Wonen aan de Gasthuisstraat 20.
tel: 0541 - 532416

Ook kunt u een bericht achterlaten in de brievenbus Gasthuisstraat 20.

Buiten deze spreekuren kunt u altijd een afspraak maken, per e-mail met de secretaris.

PRESTATIEAFSPRAKEN 2016-2020

Belangrijkste doelen van de afspraken:

• voldoende sociale huurwoningen waar bewoners betaalbaar en plezierig wonen in een plezierige buurt.

• de woningzoekenden zijn tevreden over het woningaanbod waarbij de doelgroep passend kan worden gehuisvest en er kwalitatief en kwantitatief voldoende woningen beschikbaar zijn.

• de gevolgen van de transitie in de zorg worden vertaald naar de woningvoorraad.

• er zijn kansen en er is bescherming voor mensen in een kwetsbare positie op de woningmarkt

Enkele onderwerpen uit de Prestatieafspraken:

Ambitie/doel

De gemeente werkt aan een aantrekkelijk Oldenzaal voor alle doelgroepen. Partijen vinden het belangrijk voldoende huurwoning bezit in Oldenzaal te hebben voor de huisvesting van sociale huurders nu en in de toekomst.

Afspraken daaromtrent:

• WBO handhaaft aantal betaalbare huurwoningen.

De komende jaren is meer behoefte aan eengezinswoningen voor één-en tweepersoonshuishoudens en kleine gezinnen onder de betaalbare huurprijs van €586 en minder aan duurdere huurwoningen.

• De gemeente zet vanuit de middelen prestatieafspraken, wonen en stedelijke vernieuwing €250.000 in voor nieuwbouw, bedoeld voor realiseren van 25 levensloopbestendige, energiezuinige woningen.

• Zelfredzame huurders:  gemeente, WBO en Blij Wonen zetten in op energiebewuste bewoners, o.a. door inzetten van energiecoach.

Hoofdstukken in Prestatieafspraken:

1. Toekomstbestendige voorraad sociale huurwoningen.

2. Plezierig wonen voor sociale huurders.

3. Betaalbare woonlasten en duurzame woningen.

4. Opgaven wonen en zorg.

5. Samen voor vitale buurten.

Enkele begrippen:

• prijsgrens huurwoning in sociale sector/liberalisatiegrens: €710,68

• bereikbare huur: woningen tussen €628,76 en €710,68;

• betaalbare huur: woningen tussen €404,92 en €628,76;

• goedkope huur: woningen met huurprijs tot €409,92;

• primaire doelgroep: huishoudens met belastbaar jaarinkomen en vermogen onder de grens waarop men in aanmerking komt voor huurtoeslag.

De inkomensgrenzen zijn als volgt:

• éénpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: € 22100

• éénpersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar: € 22100

• meerpersoonshuishoudens jonger dan 65 jaar: € 30000

• meerpersoonshuishoudens ouder 65 jaar: € 30050

Wilt u meer weten over de Prestatieafspraken neem, dan gerust contact op met Blij Wonen.
Woonbond

Huurdersvereniging Blij Wonen is lid van de landelijke Woonbond. De Woonbond is gesprekspartner van de minister.

Bij de Woonbond kan de huurdersvereniging terecht voor informatie, advies en juridische bijstand.

De Woonbond is een van de grootste bonden van Nederland. Er zijn veel huurdersverenigingen in Nederland die lid zijn van de Woonbond

Blij Wonen betaalt aan Woonbond contributie. De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de hand van het aantal woningen van de betreffende woningbouwcorporatie.
WBO wonen

De meeste huurders in Oldenzaal huren van WBOwonen, de plaatselijke woningbouwcorporatie.
WBOwonen is aangesloten bij Aedes, de landelijke koepel van woningbouwcorporaties. Aedes is, net als Woonbond, gesprekspartner van de minister.
Ingevolge de wet zijn woningbouwcorporaties verplicht een huurdersvereniging financieel te ondersteunen.
Vanuit die wetgeving ontvangt Blij Wonen jaarlijks een subsidie van WBOwonen.
Deze financiële ondersteuning betekent niet dat wij afhankelijk zijn van WBOwonen: integendeel, huurdersvereniging
Blij Wonen is een volkomen onafhankelijke organisatie, met eigen statuten en huishoudelijk reglement.
Bewonerscommissies

Naast de huurdersvereniging kennen we ook de bewonerscommissie. Ook die zijn bij wet geregeld.

Walgaarden 
Mevr.Finie Helthuis, tel. 0541518284 en
Mevr.Lidy Ankone, tel. 0652166177.

De Meijbree
Mevrouw A. Bauerhuit a.bauerhuit@telfort.nl

Hooiland
De heer J.A.B. Brand (VZ)
hansbrand488@gmail.com

Parkzicht
Mevrouw N.T.M. Fleer

Thijgaard
Mevrouw M.J. Mossel (VZ)
mossel001@hetnet.nl

Zandhorstlaan
Mevrouw I. Pierik

Oostwal
Mevrouw J. Westerhoff (VZ)
Jacobina10@live.nl

Hoe wordt de huurprijs van de sociale huurwoningen vast gesteld?

Het beleid voor de woningwaardering en de voorwaarden vanuit de overheid kunnen wijzigen.
Voor de meest actuele informatie kunt u kijken op WBOwonen

Voor het bepalen van de huurprijs van een sociale huurwoning gelden voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door de overheid en gelden voor alle woningcorporaties. Daarnaast heeft de overheid een puntensysteem om de huurprijs te bepalen. Dit puntensysteem heet woningwaardering.


Punten

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van een sociale huurwoning in punten weer. Een woning krijgt punten voor onder andere het aantal vierkante meters, energielabel, voorzieningen in de keuken, badkamer en toilet, het type woning en de WOZ-waarde. Het totaal van de punten bepaalt de maximale huurprijs. 


Maximale huurprijs

De overheid heeft bij elk puntenaantal een maximale huurprijs vastgesteld. De huurprijs mag dus niet hoger zijn dan deze maximale huurprijs. Voor de vaststelling van de huurprijs voor een sociale huurwoning moeten alle corporaties zich hieraan houden. 


De huurprijs bij WBO Wonen

WBO Wonen vindt het belangrijk dat sociale huurwoningen betaalbaar blijven. Daarom vraagt WBO Wonen een lagere huur dan de maximale huur die de overheid toestaat. De huurprijs van een sociale huurwoning van WBO Wonen is gemiddeld 75% van de maximale huurprijs. 


Streefhuurpercentage

Het percentage van gemiddeld 75% noemen wij het streefhuurpercentage. Het streefhuurpercentage kan verschillen per woning. 

---------------------------------------------------------------------

Een voorbeeld:

Voor woning A bepaalt de overheid dat de maximale huurprijs € 700,- is. WBO Wonen verhuurt deze woning voor 75% van dit bedrag. De streefhuur bij WBO Wonen is dan €525,-

---------------------------------------------------------------------

Verschil tussen huurprijzen

De streefhuur is de huurprijs die gevraagd wordt wanneer een woning opnieuw verhuurd wordt. Huurders die al bij WBO huren kunnen een andere huurprijs betalen. Deze kan lager maar ook hoger zijn. Dit komt door beleid/keuzes uit het verleden.

Verschil in huurprijzen tussen vergelijkbare woningen kan hierdoor ook ontstaan. Een andere reden voor verschil tussen huurprijzen is vaak een verschil in woningwaarderingspunten. De oorzaak ligt dan meestal bij een verschil in energie-label of voorzieningen in de keuken of badkamer. 


Wat kan WBO Wonen hier aan doen?

WBO Wonen past de huurprijzen van lopende huurcontracten niet aan als ze afwijken van de streefhuur. Met de jaarlijkse huurverhoging geeft de streefhuur wel sturing. Als de huurprijs van een woning hoger is dan de streefhuur, krijgt de huurder geen huurverhoging op de huurprijs. 

---------------------------------------------------------------------

De overheid heeft bepaald dat corporaties er zijn om woningen te verhuren met een huurprijs lager dan €710,68 

---------------------------------------------------------------------

Activiteiten

maart 2017

donderdag 2 maart

donderdag, 2 maart, was het bestuur bij

wethouder Renkema en hebben we gesproken
over woonzaken in de ruimste zin van het woord.

vrijdag 10 maart

-vrijdag, 10 maart waren we te gast bij
wethouder Christenhusz.
Met hem hebben we onder anderen gesproken
over participeren in overleg organen, o.a. van de
gemeente.Ook spraken we met de wethouder
over wmo-voozieningen.

dinsdag 14 maart

-dinsdag, 14 maart hadden we het regulier gesprek met de directeur-bestuurder
Dick Mol van WBO-wonen.We hebben onder anderen gesproken over het uitvoeringsprogramma 2017 prestatieafspraken.
Ook bespraken we het dienstverleningsconcept
van WBO wonen:
dienstverlening in volle omvang aan de huurders en het optimaliseren daarvan.
Tijdens het gesprek hedenmorgen met de directeur-bestuurder
van WBO wonen kwam ook de aanstaande huurverhoging aan de orde.
Vanzelfsprekend hebben we gesproken
over het krantenartikel van hedenmorgen (14/3) in Tubantia
en hebben we nog eens ons standpunt omtrent de
op handen zijnde huurverhoging toegelicht .

Wij hebben inmiddels het voornemen van WBO wonen omtrent de hoogte van de aanstaande huurverhoging ontvangen.
Wij zullen u daar binnenkort op onze site over informeren. 

maandag  20 maart

Op 20 maart a.s. hebben WBO wonen en Blij Wonen
politiek Oldenzaal uitgenodigd.
Die avond zijn de fracties van de politieke partijen uit de gemeenteraad onze gast in de Abdij.

11 april Jaarvergadering

Verslag

Persbericht 

13 maart 2017

Binnenkort moet Huurdersvereniging Blij Wonen advies uitbrengen aan WBO wonen, overeenkomstig de Woonwet, omtrent een voorstel van WBO wonen aangaande het eventueel voornemen van een huurverhoging per 1 juli aanstaande.


Blij Wonen heeft zich een mening gevormd hoe het advies er uit zou moeten zien en baseert die mening op de volgende feiten:


Van 2012 tot 2015 is het gemiddelde netto besteedbaar inkomen van huurders op jaarbasis €900 gedaald.Het huren van een sociale huurwoning is per jaar gemiddeld juist €816 duurder geworden ten opzichte van 2012. (landelijke cijfers).


Huren is in veel gevallen duurder geworden dan wonen in een koopwoning.Gemiddeld betalen huurders €72 per vierkante meter en kopers €68.


De groep huurders die net geen huurtoeslag ontvangt is helemaal duurder uit.


De huren moeten 10% omlaag om te zorgen voor betaalbare huurprijzen, aldus de directeur van de Woonbond.


Afschaffing van de verhuurdersheffing biedt de corporatiesector financiele ruimte, waardoor voor de verhuurder mogelijkheden ontstaan investeringen te doen zoals nieuwbouw en (energiebesparende) woningverbeteringen.


Veel politieke partijen inmiddels pleiten ook voor afschaffing van de verhuurdersheffing en vanzelfsprekend is Blij Wonen het van harte eens met deze stelling.


De betaalbaarheid van de huren binnen de corporatiesector is ook een zorg voor deze huidige regering.Ook de toenemende kosten van huurtoeslag is een ergernis voor deze regering.In 2015 bedroegen de kosten van huurtoeslag 3,6 miljard euro.!!!


In de periode 2010-2014 steeg de toename van het aantal mensen dat recht had op huurtoeslag met 21%.


Wij hebben in Nederland de slechte jaren achter de rug, wij hebben met ons alleen de nederlandse economie er weer bovenop geholpen: het gaat weer goed met Nederland, aldus onder anderen de minister-president en andere kabinetsleden.


Iedereen in Nederland gaat er financieel op vooruit in 2017: de beloning voor al die inspanningen; zo werd ons voorgehouden.


Welnu, een voorbeeld:

De AOW voor een echtpaar wordt verhoogd van €745,83 naar €751,69 oftewel €6,26 per maand x 2 is €12,52.

Voor een alleenstaande AOWer is dat €1091,07 (was €1081,77).


En, om bij senioren te blijven, als het om het pensioen gaat: nagenoeg elke pensioenontvanger heeft al jarenlang geen indexering gehad en verschillende pensioenontvangers zijn zelfs gekort.


Vastgesteld moet worden dat, ook nu weer, de uitgaven, zoals zorgpremie etc. alleen maar zijn gestegen en ook alle onderdelen van levensonderhoud waren in elk geval onderhevig aan verhoging vanwege inflatietoepassing.


Huurdersvereniging Blij Wonen heeft uitvoerig al deze ontwikkelingen de revue laten passeren.Als huurdersvereniging dienen we op te komen voor de belangen van de huurders in onze stad, expliciet uiteraard voor de huurders van WBO wonen en vanzelfsprekend dienen we ook de belangen van WBO wonen in onze meningsvorming te betrekken.

Tot aan heden is niet gebleken dat WBO wonen in een lastig (financieel) pakket zit; in tegendeel.In de achterliggende jaren was WBO wonen in staat om zelfs complexen te bouwen die niets van doen hadden met de sociale huursector.

Inmiddels weten we ook dat woningbouwcorporaties nog slechts hun activiteiten mogen aanwenden als het gaat om sociale huurwoningen.

Huurdersvereniging Blij Wonen maakt zich ernstig zorgen over de betaalbaarheid van huurwoningen, ook in Oldenzaal.Het kan niet doorgaan op deze voet; kijk alleen al naar de enorme toename van de huurtoeslag, op te brengen door de belastingbetaler.Kijk naar de steeds verdere toename van klanten van voedselbanken in Nederland.


Blij Wonen is van mening dat ook in Oldenzaal helaas (stille) armoede-situaties bestaan.


Een en andermaal onderschrijft WBO wonen haar missie: betaalbare huurwoningen in de sociale sector; Blij Wonen onderschrijft dat van harte.


Overigens: Blij Wonen is ook van mening dat huurders van woningen boven de huurtoeslaggrens van €710 aandacht verdienen.Ook daar wonen mensen die te maken hebben met omstandigheden van zelfde financiele aard als eerder aangegeven.


Huurdersvereniging Blij Wonen is van mening dat het maximum aan huurprijs is bereikt in Oldenzaal, zowel in de sociale sector als daarboven.Voor woningen boven €710 zou een teruggang richting deze huurprijs wenselijk zijn en beter passen bij de missie van de corporatie.

Huurdersvereniging Blij Wonen is van mening dat er geen enkele vorm van huurverhoging moet worden toegepast, dus ook geen inflatiepercentage.


Immers, ook het toepassen van een verhoging vanwege inflatie wordt ervaren als huurverhoging.


Tot slot: Blij Wonen zal dit standpunt uitdragen waar dit wenselijk is en zal de Woonbond overeenkomstig informeren omtrent dit ingenomen oordeel.


Overleg met Raad van Commissarissen WBO

Op 12 december j.l. heeft het Bestuur van Blij Wonen een gesprek gehad met de Raad van Commissarissen (rvc) van WBO in het kantoor van WBOwonen
Er komt van dit gesprek nog een verslag, maar hier alvast een kleine opsomming
De RvC toonde veel belangstelling voor de werkwijze van Blij Wonen naar aanleiding van de nieuwe (woon) wetgeving. Daarom hebben we uitvoerig stil gestaan bij het tot stand komen van, bijvoorbeeld, de prestatieafspraken tussen Gemeente, WBO en Blij Wonen.

Ook hebben we aangegeven content te zijn met de rol die wij als huurdersvereniging kunnen spelen bij de totstandkoming van een sociaal statuut bij woningafbraak of renovatie.
Wij hebben onze rol uitgelegd in de voorgenomen nieuwbouw terrein huishoudschool. (zoals u hebt kunnen lezen op onze site wordt deze nieuwbouw niet door WBO gerealiseerd).

Blij Wonen heeft geconcludeerd dat aan de huurdersverenigingen een steeds belangrijker rol in huurdersland wordt toegemeten en dat Blij Wonen ten volle die rol op zal pakken.
Daartoe zal bv de nodige bijscholing worden gevolgd.
Blij Wonen zal heel nadrukkelijk een mening ventileren als het gaat om huurverhoging en alles wat daar mee te maken heeft.

De RvC en Blij Wonen hebben vastgesteld deze informatie uitwisseling als nuttig te ervaren.
Diftar

Zoals u weet gaat de gemeente per 1 januari a.s. over op de diftar methode voor wat betreft het aanbieden van huisvuil in de ondergrondse container.

Vooralsnog lijkt het dat een storting in die ondergrondse container 60 cent per storting gaat kosten, maar de gemeenteraad moet het tarief nog vaststellen.

Bewoners van hoogbouw zijn niet in de gelegenheid hun afval volledig te scheiden. Zij kunnen nergens gft-afval kwijt. Het zou betekenen in de aanstaande nieuwe diftar regeling dat ook op deze manier voor gft-afval betaald moet worden om het kwijt te raken, terwijl in laagbouw situaties gft-afval gratis afgevoerd gaat worden.

Binnenkort heeft Blij Wonen overleg met de wethouder waarbij dit onderwerp zeker aan de orde zal komen.
Zodra hier meer over te vertellen is leest u dat op onze website. Jaarvergadering 11 april

Zoals u weet en ook hier op de site kunt lezen, heeft Blij Wonen enige tijd geleden een persconferentie gehouden en verscheen een artikel in Tubantia. In dat artikel heeft Blij Wonen ook expliciet gerefereerd aan de financiële situatie van heel veel mensen. Met name werd deze situatie gerelateerd aan de komende huurverhoging.
Zoals gebruikelijk heeft Blij Wonen een standpunt ingenomen als het gaat om de aanstaande huurverhoging en uiteraard kenbaar gemaakt aan WBO wonen.
De uitkomst is dat de komende huurverhoging varieert van 0.7% tot 1 %.
Op deze site hebben wij melding gemaakt van het gesprek met de Raad van Commissarissen van WBOwonen. In die melding hebben wij enkele gespreksonderwerpen aangegeven. Er zijn geen onderwerpen aan de orde geweest die van zodanige importantie zijn dat ze hier vermeld moeten worden.
Ook gaven wij aan, samen met WBO wonen, een ontmoeting te hebben met de fracties van de gemeenteraad van Oldenzaal, in de Abdij.

Deze avond werd samen met WBO wonen georganiseerd en bijna alle fracties waren met meerdere personen aanwezig.
Door WBO wonen werden de plannen voor de komende tijd uitgelegd, als het gaat om bouwen en slopen.
Blij Wonen heeft aangegeven haar rol in al deze WBO plannen, bijvoorbeeld als het gaat om sloop en de dan daarbij horende sociaal statuut voor de bewoners die gedwongen moeten verhuizen.

Ook is gesproken over Prestatie-afspraken die gemaakt zijn met de gemeente, en de andere partijen: WBO wonen en Blij Wonen.
We hebben aandacht gevraagd voor het onderhoud aan straten en openbaar groen, waarbij ook het groen in trottoirs aan de orde kwam, waardoor straten een verpauperde indruk gaven.

Verslag jaarvergadering
11 april  2017

Samenvatting verslag jaarvergadering, gehouden op 11 april 2017 in de Abdij, aanvang 19.30 uur.
Aanwezig waren 45 personen, waaronder de directeur-bestuurder van WBO wonen Dick Mol.
Na de opening werd staande het overleden bestuurslid Harrie Kole herdacht.
Het huishoudelijk gedeelte werd behandeld, waarbij het verslag van de jaarvergadering 2016 werd goedgekeurd. Het jaarverslag 2016 lag ter inzage en konden de aanwezigen meenemen.
Het financieel verslag kwam aan de orde, waarbij vragen werden gesteld aangaande de hoogte van de huur van het kantoorpand en de afdracht contributie voor de Woonbond.
De kascontrolecommissie deel verslag en stelde de vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen. Als nieuw lid voor de kascontrolecommissie meldde zich de heer Cor Oostendorp.

Na het huishoudelijk gedeelte werd afscheid genomen van Jan Schulte die ruim 12 jaar deel heeft uitgemaakt van het bestuur en zelfs nog een jaar langer bleef om nieuwe bestuursleden in te werken.
Binnen het bestuur was al afscheid van Jan genomen en de voorzitter bedankte Jan Schulte nogmaals voor al die jaren inzet voor Blij Wonen.
Vervolgens kreeg Dick Mol, directeur-bestuurder van WBO wonen het woord en ook had lovende woorden aan het adres van Jan. Als blijk van waardering kreeg Jan van de directeur, namens WBO wonen, een boeskoolmenneke aangeboden.

Na de pauze was het woord aan wethouder Rob Christenhusz, vergezeld van zijn ambtenaar Harrie Analbers.
De wethouder hield een inleiding over de armoedesituatie in Oldenzaal, een inleiding die hij met cijfers onderbouwde. Voedselbank en kledingbank kwamen aan de orde met de daarbij behorende aantallen gebruikers. Onthutsende cijfers, zo bleek, waarbij de zogenaamde stille armoede niet concreet in getallen is uit te drukken. Al met al een indrukwekkende bijdrage van de wethouder en zijn ambtenaar als het gaat om het kennis nemen van de armoede, helaas ook in onze stad.
Om 22 uur werd de bijeenkomst door de voorzitter gesloten.

Lees ook.....